REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO SPOTŘEBITELE

(„My” nebo také „Prodávající”) společnost GALMIEL s.r.o., se sídlem se sídlem Dělená 246, 251 62 Tehovec, IČO 07473737, DIČ CZ07473737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 301618

E-mail: info@proaktivcz.com

Telefonní číslo: +420 774 634 412

1. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

1.1. Tento reklamační řád pro spotřebitele (“Reklamační řád”) upravuje povinnosti při uplatňování práv z vadného plnění u prodeje zboží mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím, včetně práv z případné smluvní záruky. Reklamační řád dále informuje spotřebitele o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamace vadného či jinak poškozeného zboží. Práva a povinnosti stran jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně spotřebitele“). Pro případ, že se jedná o práva ze smluvní záruky, řídí se vzniklé vztahy konkrétními záručními podmínkami.

1.2. Tento reklamační řád platí pouze pro zákazníky nakupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.

1.3. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek společnosti GALMIEL s.r.o. provozující E-shop na webových stránkách proaktivcz.com

2. NĚKTERÉ DEFINICE

2.1. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

2.2. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

2.3. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

2.4. Vy nebo také Zákazník nebo také Spotřebitel jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

2.5. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

2.6. VOP jsou Všeobecné obchodní podmínky společnost GALMIEL s.r.o.

3. KDY MOHU ZBOŽÍ VRÁTIT (DO 14 DNŮ)

3.1. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí.

3.2. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem zejména zasláním e-mailu uvedeného u Našich identifikačních údajů. Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany.

3.3. V případě odstoupení od Smlouvy jste povinní Nám Zboží společně s vyplněným a podepsaným formulářem pro odstoupení od smlouvy (příloha č. 2 VOP) zaslat na adresu GALMIEL s.r.o., Dělená 246, 251 62 Tehovec do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu za odeslání k Vám, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

3.4. V případě, že Zboží odesíláte zpět na naši adresu je zapotřebí se nejprve informovat na emailu: info@proaktivcz.com nebo na telefonním čísle +420 774 634 412, zda bude možné zásilku na naší adrese přijmout a bude tak možné Vámi zaslané zboží nám doručit. Například se může jednat o období podnikové dovolené a zásilka by se tak mohla vrátit zpět k Vám. Odpovědnost za doručení přechází v okamžiku odeslání zpět k nám na Vás.

3.5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme. Zboží Nám prosím vracejte čisté včetně originálního hygienického obalu. Pokud dojde k porušení hygienického obalu bude postupováno podle čl. 8.4. VOP. Pokud dojde během přepravy od Vás k Nám k poškození zboží nebo jeho hygienického obalu, nesete odpovědnost za tyto vady a dále bude postupováno podle čl. 8.4. VOP.

3.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4. KDY NEMOHU ZBOŽÍ VRÁTIT (DO 14 DNŮ)

4.1. Jako spotřebitel nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
Zejména v těchto případech:

a) Pokud se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Souhlasíte s tím, že v případech, kdy nám dorazí zpět zboží vyjmuté z hygienického obalu nebo balené potraviny s poškozeným ochranným obalem jsme oprávněni odmítnout vrácené zboží a na vaše náklady Vám jej odeslat zpět. Nebude-li to možné například z hygienických důvodů, jsme oprávněni zboží neprodleně zlikvidovat. Způsobem platby nákladů za odeslání Zboží zpět k Vám je dohodnut bankovní převod na náš bankovní účet. Pokyny pro provedení platby Vám zašleme emailem. Zboží Vám bude odesláno zpět nejdéle do 3 pracovních dnů od připsání celkových nákladů na náš bankovní účet. Pokud náklady na zpětné odeslání Zboží k Vám neuhradíte do 30 dnů od oznámení odmítnutí vráceného zboží, je považováno zboží jako nechtěné a souhlasíte s tím, že bude zlikvidováno.

b) Pokud se jedná o Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

5. KDY NESEME ODPOVĚDNOST ZA VADY MY

5.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.5. VOP je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:a) odpovídá ujednanému popisu, druhu, množství, hmotnosti, obsahu a jiným ujednaným vlastnostem;b) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;c) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2. V případě, že obdržíte Zboží, které nesplňuje vaše požadavky, kontaktujte prosím neprodleně po převzetí Zboží naše reklamační oddělení, na emailu: info@proaktivcz.com nebo na telefonním čísle +420 774 634 412. Naším cílem je vždy najít společné řešení, které je uspokojivé pro obě strany.

5.3. Před zahájením reklamace je kupující povinen postupovat v souladu s s tímto Reklamačním řádem a VOP. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Reklamované Zboží vyzvedává od kupujícího prodávající, nebo ho můžete reklamovat fyzicky na adrese: GALMIEL s.r.o., Dělená 246, 251 62 Tehovec, pokud není ujednáno jinak.

6. KDY NENESEME ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě:

a) Je-li vada Zboží nevýznamná.

b) Pokud je vada na Zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny například jde o zboží prodávané s poškozeným obalem nebo zboží prodávané po uplynutí data minimální trvanlivosti. Informaci o vadě na zboží je prodávající povinen uvést v detailu produktu.

c) Pokud jste vadu Zboží způsobili nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem zákazníka či mechanickým poškozením, to vše v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, jinými vlivy prostředí a je takto přímo námi nebo výrobcem určeno (zpravidla na obalu zboží), nebo to vyplývá z právních předpisů.

d) Vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv například živelná událost.e) V případě, kdy nám nemůžete zboží vrátit.

7. Související ustanovení s odpovědností za vady

7.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace Vám poskytneme informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.3. K reklamovanému zboží je spotřebitel povinen přiložit vyplněný a podepsaný formulář pro reklamaci (příloha č. 1 VOP).

7.4. Pokud je reklamace vyhodnocena jako oprávněná a kupující odeslal reklamované zboží zpět na adresu prodávajícího na vlastní náklady bez včasného vyrozumění a dohodnutí vhodného způsobu vrácení Zboží prodávajícímu, má kupující nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s navrácením Zboží prodávajícímu pouze do výše, které by prodávající vynaložil na jeho vyzvednutí u kupujícího vlastní, nebo zprostředkovanou dopravou např. PPL, Balíkovna, Zásilkovna nebo jiným smluvním dopravcem. Výběr vhodného dopravce pověřeného k vyzvednutí reklamovaného zboží je na straně prodávajícího, pokud není ujednáno jinak. Cena dopravy se řídí podle aktuálního ceníku dopravného, který je umístěný na webových stránkách prodávajícího „O dopravě“.

7.5. Pokud je reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, nesete náklady spojené s dopravou Zboží zpět ke k nám i následné náklady na odeslání Zboží zpět k Vám. Pokyny pro úhradu těchto nákladů Vám odešleme emailem. Způsobem platby těchto nákladů je dohodnut bankovní převod na náš účet. Zboží Vám bude odesláno zpět nejdéle do 3 pracovních dnů od připsání celkových nákladů na náš účet.

7.6. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností, pokud není dohodnuto jinak Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

7.7. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

7.8. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží s výjimkou Zboží, u něhož je na obalu, etiketě, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít (datum minimální trvanlivosti; spotřebujte do, datum použitelnosti), použijí se ustanovení o záruce za jakost (smluvní záruka).

8. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.3.2023

Příloha č. 1 – Příloha č. 1 – Formulář pro reklamaci

Příloha č. 2 – Příloha č. 2 – Formulář pro odstoupení od smlouvy

Nákupní košík
Přejít nahoru