Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:
  GALMIEL s.r.o., se sídlem Dělená 246, 251 62 Tehovec, IČO 07473737, DIČ CZ07473737 (plátce DPH), zapsaná v
  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 301618 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: GALMIEL s.r.o., Dělená 246, 251 62 Tehovec
  email: info@proaktivcz.com
  telefon: +420 774 634 412
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
  identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem
  na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden
  či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské
  identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě
  plnění vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

  b) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a
  newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

  c) váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení
  a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
  službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze
  smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné
  vyřízení objednávky (jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt a email), poskytnutí osobních údajů je nutným
  požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze
  strany správce plnit
  b) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Vaše osobní údaje získané správcem pro výše uvedené účely budou zpracovány rovněž pro zajištění právních nároků
  správce a pro účely plnění právních povinností, které se na správce vztahují.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
  mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního
  vztahu)

  b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li
  osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  a) podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě
  smlouvy
  b) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
  c) zajišťující marketingové služby
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci
  osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a marketingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

  b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

  c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

  d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

  e) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl.
  III těchto podmínek

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno
  Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
  ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím
  souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých
  internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste
  správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2023.

Nákupní košík
Přejít nahoru